ახალი თემები · მომხმარებლები · წესები · ძებნა · RSS
შენ  შემოხვედი როგორც stumari
მიმდინარე დრო: Воскресенье, 2019-06-16, 12:05 PM
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: ZeT, Metal_Mania  
Forumi » off » სიყვარული » Tu Sen dageZeb
Tu Sen dageZeb
burdgaДата: Четверг, 2012-03-01, 0:28 AM | Сообщение # 1
user
Группа: user
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Tu Sen dageZeb Tu arasdros ar maviwydebi,
Tu Sens winaSe grZnobebs vamxel daufaravad,
Tu ver meTmobi,amisaTvis nu gamiwyrebi
siyvarulisTvis siZulvilis Rirsi ara var...
Senze ocnebiT, Seni natvriT, aba ras giSli?
es siyvaruli arc vnebaa da arc Jinia,
igi RmerTia, uRmerToba aris saSiSi,
miTxar Zvirfasi siyvarulis rad geSinia?..
sul minda leqsiT gefero da gesiyvarulo.
Cemda imedad mimaCnixar, Tundac mbjutavad,
Cemi sicocxlec sikvdilia usiyvarulod
qveynad sicocxle siyvarulma gaaukvdava.
mag Sens sicives miaqvs Cemi kvdoma wameba,
Cem siyvaruls ki unda Sei gaukvdaveba.

TENGO AVSAJANISHVILI

Добавлено (2012-03-01, 0:28 AM)
---------------------------------------------
eg Seni tani taZariviT ra RmerTs ugia
ase qarTuli, ase TeTri, ase ubralo...
SenSi CitiviT angeloz suls daubudia,
mase saamod angelozi mxolod Tu galobs.
da es muzebic am bolo dros roca mstumroben
sul Sen gaqeben, gixseneben ise keTilad,
wmindanebiviT Cems tkivilebs locviT mkurnoben
muzebi SenSi monazvnebad xom ar aRkvecilan...
an Seni gulis zars mwuxared dRes vin arisxebs,
vis abaria Seni mkerdis TeTri samreklo!
me Camabare ,Seni gulis mnaTed damniSne,
rom Seni guli sixarulis zariT davreko...
vin agaSena, Sinaganad an vin dagxata
Sens win amayi Tvalebic ki Canan glaxakad.

TENGO AVSAJANISHVILI

Сообщение отредактировал burdga - Четверг, 2012-03-01, 0:20 AM
 
МашерочкаДата: Понедельник, 2013-12-23, 8:28 PM | Сообщение # 2
user
Группа: user
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Если нужно разместить вашу информацию на
множестве ресурсах, то этот инструмент поможет
вам решить эту задачу...
Forum Poster - гарантированный постинг на тысячах
форумам (Россия, Украина, Казахстан, Белорусия).

http://seosoft.url.ph/
 
Forumi » off » სიყვარული » Tu Sen dageZeb
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: